Algemene Voorwaarden

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Heineken Nederland Commercie B.V. Hierna te noemen HEINEKEN. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van HEINEKEN is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel ervan te kopiëren.

MERKEN

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van HEINEKEN, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van HEINEKEN is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

AANSPRAKELIJKHEID

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan de brouwerij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. HEINEKEN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, ter beschikking gestelde software of (on)bereikbaarheid van de site.

Het is niet toegestaan deze site te framen.

PRIVACY

Indien je vragen hebt, kun je ons een e-mail sturen, waarna een medewerker contact met je zal opnemen. We staan altijd open voor opmerkingen en suggesties, hiervoor kun je het contactformulier op heinekennederland.nl invullen.

Op een aantal plaatsen op deze website vragen wij om je gegevens. Uiteraard gaan wij heel zorgvuldig om met de gegevens die je achterlaat. Ze worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• Om de website af te stemmen op je persoonlijke voorkeuren, zodat je niet bij ieder bezoek je gegevens opnieuw hoeft in te vullen,
• Om contact met je op te nemen,
• Voor statistische doeleinden,
• Gegevens van deelnemers aan acties en prijsvragen worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze acties te meten.

Gegevens worden niet zonder je toestemming ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt. Onze werknemers en de deelnemende bedrijven zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Wie verwijderd wil worden uit het databestand, kan dit per e-mail kenbaar maken. In dat geval zullen de persoonsgegevens zo spoedig mogelijk worden verwijderd. Tevens bestaat de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien, te laten verwijderen, dan wel daarin wijzigingen aan te brengen, als deze niet juist of onvolledig zijn vermeld.

COOKIES

Cookies zijn bestanden die door je browser worden opgeslagen op je computer. Brand.nl gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.

Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies ontvangt. Het is mogelijk dat je dan niet alle voordelen van deze website kunt benutten.