Algemene Voorwaarden

Heineken Studenten Service - Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Heineken Nederland B.V. (KvK-nummer: 33127977)

Handelend onder de naam: Heineken Studenten Service

 

Vestigingsadres:

Stationsweg 43 

2312 AT LEIDEN

 

Contact:

+31 (0)6 10 10 10 31


Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 15:00 uur tot 20:00 uur


E-mailadres:
heinekenstudentenservice1@gmail.com

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Deze algemene voorwaarden treden vanaf 24 februari 2023 in werking.
 4. De ondernemer behoudt te allen tijde het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 5. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door de ondernemer en de consument schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3: Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De omschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Indien de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
 3. Op de producten wordt nadrukkelijk de houdbaarheidsdatum vermeld.
 4. Kennelijke vergissingen of kennelijke (schrijf)fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 4: De overeenkomst op afstand

 1. De overeenkomst op afstand komt tot stand doordat de consument het aanbod van de ondernemer en de daarbij gestelde voorwaarden (nadrukkelijk) aanvaardt.
 2. Indien de consument het aanbod elektronisch heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst op afstand ontbinden.
 3. Indien de ondernemer goede gegronde redenen heeft om de overeenkomst op afstand niet aan te gaan met consument, is de ondernemer gerechtigd om gemotiveerd een overeenkomst op afstand te weigeren of aan de uitvoering van de overeenkomst op afstand bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst op afstand, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst op afstand bestaande wettelijke en/of overheidsvoorschriften.
 5. Op de overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en de consument, is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.

 

Artikel 5: Herroepingsrecht

 1. De consument heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgaaf van redenen, de overeenkomst op afstand te ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet tot opgave van reden(en) verplicht.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen. Tijdens deze bedenktijd wordt verwacht dat de consument zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking.
 3. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, moet het product, inclusief toebehoren, gesloten, in de originele verpakking en zonder beschadiging, aan de ondernemer worden geretourneerd.
 4. De ondernemer moet via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring door de consument op de hoogte worden gesteld van de beslissing om de overeenkomst op afstand te herroepen. De consument kan zich wenden tot heinekenstudentenservice1@gmail.com. De ondernemer stuurt na ontvangst van deze melding tot herroeping een ontvangstbevestiging.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 6. Indien aan alle voorwaarden zijn voldaan, zal de ondernemer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending, het betaalde bedrag, inclusief bezorgkosten, terugbetalen. De kosten voor het retour zenden, zijn voor rekening van de consument.
 7. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.

 

Artikel 6: Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan producten, waarvan de prijs is verlaagd vanwege een beperkte houdbaarheid, uitsluiten van het herroepingsrecht, mits de ondernemer dit nadrukkelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst op afstand, heeft vermeld.

 

Artikel 7: Prijzen

 1. Tijdens de geldigheid van het aanbod zullen de productprijzen onveranderd blijven.
 2. Prijswijzigingen, waartoe de ondernemer gerechtigd is, zullen op een gebruikelijke manier kenbaar worden gemaakt aan de consument.
 3. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's en zijn duidelijk weergegeven in het aanbod.
 4. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 5. Eventuele bezorgkosten wordt duidelijk weergegeven in het totaalbedrag.
 6. De producten zijn voorzien van statiegeld. De hoogte hiervan wordt weergegeven in het aanbod.

 

Artikel 8. Levering en uitvoering

 1. De ondernemer streeft ernaar om de bestellingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in ontvangst te nemen en uit te voeren.
 2. De ondernemer zal de overeenkomst op afstand met bekwame spoed uitvoeren. De ondernemer streeft naar een leveringstermijn binnen een uur. Dit kan de ondernemer echter niet garanderen. Indien de levering vertraagd is of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd kan worden, zal de ondernemer de consument hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand zonder kosten te ontbinden.
 3. Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen, geschiedt de levering in Nederland op het adres dat de consument heeft opgegeven. De producten worden op de begane grond van het opgegeven adres (af)geleverd.
 4. De consument is verplicht de bestelde producten in ontvangst te nemen.
 5. Indien op het opgegeven adres niemand aanwezig is, worden de producten mee teruggenomen en zal de ondernemer contact opnemen met de consument om een nieuwe leveringsdatum af te spreken. De ondernemer is gerechtigd hiervoor extra kosten in rekening te brengen.
 6. De ondernemer behoudt zich het recht voor om de levering te wijzigen al dan niet uit te voeren als het opgegeven adres onveilig of risicovol lijkt te zijn.
 7. Het risico van beschadiging van de producten berust bij de ondernemer tot het moment van levering, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. De ondernemer is gerechtigd derden in te schakelen voor het leveren van de producten.

 

Artikel 9: Betaling

 1. De betaling geschiedt uitsluitend bij levering van de producten op het adres middels een mobiel (contactloos)pinautomaat.

 

Artikel 10: Leeftijdgrens

 1. De overeenkomst op afstand komt alleen tot stand, indien de consument de minimale leeftijd van 18 jaar (of ouder) heeft bereikt. De consument is verplicht de geboortedatum te vermelden voor het bezoeken van de website en bij het plaatsen van een bestelling.
 2. Tijdens de levering van de producten zal tevens een leeftijdsverificatiecontrole plaatsvinden. De ondernemer zal de consument vragen om een geldig identificatiebewijs, zoals een rijbewijs, Europese identiteitskaart of paspoort.

 

Artikel 11: Privacy

 1. De ondernemer vraagt bij de consument persoonsgegevens op om uitvoering te geven aan de overeenkomst op afstand.
 2. De persoonsgegevens, bestaande uit naam, geboortedatum, adres, e-mail en telefoonnummer, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Zie voor meer informatie de privacyverklaring op https://www.heineken.com/nl/nl/privacyverklaring.

 

Artikel 12: Inspectie en klachten

 1. De consument is gehouden om onmiddellijk na levering van de producten deze te inspecteren op kwaliteit en kwantiteit. Eventuele gebreken dienen direct door de consument aan de ondernemer te worden gemeld door middel van een aantekening op de bon onder opgave van redenen. De consument zal de producten, waarop het gebrek betrekking heeft, ter beschikking van de ondernemer houden. Bij gebreke daarvan wordt de consument geacht de producten te hebben goedgekeurd en aanvaard.
 2. Klachten betreffende de geleverde producten hebben geen gevolg, indien zij niet uiterlijk binnen 24 uur na levering per e-mail aan de ondernemer zijn gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard en omvang van de klachten. De consument zal de producten, waarop de klacht betrekking heeft, ter beschikking van de ondernemer houden. De consument kan zich wenden tot heinekenstudentenservice1@gmail.com.
 3. Indien de ondernemer van mening is dat de klacht gegrond is, is zij uitsluitend gehouden tot een zo spoedig mogelijk nieuwe levering, zonder dat de consument aanspraak maakt op enige (schade)vergoeding.
 4. Het indienen van een klacht is nimmer grond voor opschorting of verrekening van de betalingsverplichting van de consument jegens de ondernemer.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is – behoudens opzet of grove schuld – niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die de consument mocht lijden ten gevolge van het niet of niet behoorlijk functioneren dan wel het ondeugdelijk zijn van de door de ondernemer geleverde producten, alsmede voor schade ten gevolge van niet, niet-tijdige, onjuiste, onbehoorlijke, onvolledige levering van de betreffende producten.
 2. Indien rechtens komt vast te staan dat de ondernemer ondanks het in sub 1 bepaalde voor schade aansprakelijk is, geldt dat haar aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de door de ondernemer geleverde producten waarmee haar aansprakelijkheid samenhangt.

 

Artikel 14: Overmacht

 1. Mocht de ondernemer als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan haar verplichtingen te voldoen, dan is de ondernemer gerechtigd de nakoming daarvan op te schorten tot het tijdstip waarop de overmacht toestand zal zijn geëindigd.
 2. Onder overmacht aan de zijde van de ondernemer wordt verstaan: elke van haar onafhankelijke of onvoorziene omstandigheid waardoor de nakoming van verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, blijven of tijdelijk, verhinderd wordt. Onder overmacht valt in ieder geval, voor zover niet reeds onder de vorige beschrijving begrepen: oorlog, revolutie, terroristische acties, natuurrampen, onlusten, brand, excessieve stijging van de vraag, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, staking, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, storingen in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, materialen, energie, communicatiemiddelen of bedrijfsbenodigheden of als gevolg van gebreken aan de of beschadiging van de machines of gereedschappen.